Zo ziet er bijvoorbeeld een Boekenwijzer uit :

 

 

(hier volgt de tekst uit editie 67 zonder illustraties)

 

 

 

 

DECEMBER

 

2004

 

                                                     67

 

 

 

 

DE BOEKENWIJZER :             December 2004 ; 14e JAARGANG ; Nr 67

 

- IS EEN CORRESPONDENTIE-BLAD VOOR MENSEN DIE HET WERK VAN

 

                    JOZEF RULOF (1898 - 1952) BESTUDEREN

 

- WORDT GEMAAKT DOOR RULOF-LEZERS VOOR RULOF-LEZERS

 

- VERSCHIJNT OM DE DRIE MAANDEN, VERSCHIJNT SINDS 1990

 

- KOST 9,20 EURO PER KALENDERJAAR (ABONNEMENT: ZIE ACHTERIN)

 

- WORDT UITGEGEVEN DOOR G. HEIJMANS, C. HAFKAMP

 

- HEEFT ALS CORRESPONDENTIE-ADRES: DE BOEKENWIJZER

 

                        POSTBUS 4033

 

                        5604 EA  EINDHOVEN

 

                        NEDERLAND

 

- MET  ISSN :  0925 5168

 

- MET INTERNET-WEBSITE :  http://de-boekenwijzer.webklik.nl

 

 

                  vragen en antwoorden die in deze editie afgedrukt staan:

 

 ANTWOORDEN : V479A1, V480A1, V481A1, V482A1, V483A1,

 

                  V484A1, V485A1, V486A1, V487A1, V488A1

 

 VRAGEN :  489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498

 

 

 

                                 F U N D A M E N T E N

 

 

                                              F

 

                                 R   U   B   R   I   E   K

 

 

gevonden in: * 57 Lezingen ;

 

                  2e dr. dl.3 nr.40 blz.39 b.m.

 

 

De mens moet nu weten, en hierna zal hij aan het aanvaarden beginnen, dat er geen dood is en God de mens, Zijn leven, niet verdoemt. En dat gelooft de massa niet eens.

 


 

______________________________________________________

 

 

1190   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1190

______________________________________________________

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

            REDACTIE-REACTIE

 

 

                     R

 

                  RUBRIEK

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Beste lezer,

 

Van gelovige mensen, en we bedoe­len hier mensen die geloven dat je verder leeft nadat je zult sterven, wordt in onze moderne maatschappij nog vaak schamper gezegd dat ze in sprookjes en fantasieën geloven. Ze worden uitgemaakt voor 'zwevers' die niet met beide benen op de grond staan. Men zegt: geloof is nog een restant uit de oudheid, uit de tijd voordat de nuchtere wetenschap zijn intrede in de wereld deed. Ook zegt men: geloof komt voort uit de men­selijke wens om verder te le­ven na de dood, dus dat men al te graag gelooft wat men onbewust wenst en dat men zich zo zelf voor de gek houdt. Gelovige mensen worden door de rest van de maatschappij dus meest­al niet serieus genomen, NÓG NIET, want... dit gaat verande­ren! Er zal een tijd komen waarin men men­sen met een sterk geloof zal benij­den. Aan die toekomst wordt nu al hard ge­werkt, vooral door mensen die al overleden zijn en die vanuit gene zijde de mensen op aarde, die er voor open staan, inspi­reren. Ook het nieuwe boekje van onze redac­teur Giel Heijmans wil bijdragen aan bovengenoemde ver­andering. In Boekenwij­zer 66 blz.

 

1175 werd dit al aangekondigd. Het valt niet mee om voor zo'n boekje een goede uitgever te vinden, anders zou het nu al in de boekhan­del heb­ben gele­gen. Het is een spiri­tueel-filoso­fische roman. In het ver­haal kan men ken­nis maken met de ma­nier van den­ken die de auteur het 'nogverderdenken' noemt (zie ook inleiding Boe­ken­wijzer 65). Omdat ook wij Rulof-lezers wel eens 'zwe­vers' genoemd worden, is het wel han­dig indien we dan op grond van pure logica een weerwoord kunnen ge­ven. En dit boekje kan u hierbij van dienst zijn. Maar omdat het nog niet uitge­geven is, laten we de au­teur hier alvast de kern van de filo­sofie uit zijn boekje uitleg­gen.

 

 

NOGVERDERDENKEN

         (materialisme overwinnen door het 'nogverderdenken')

 

       (een andere, realistische manier van denken voor een betere wereld)

 

       (een methode om minder materialistisch te worden)

 

 

SLUIT NIET UIT DAT DE MOGELIJKHEID BESTAAT

 

DAT NA JOUW STERVEN JE LEVEN VERDER GAAT!

 

 

Onze daden worden voor een groot deel bepaald door hoe we denken, door onze levensvisie, dus hoe we aankijken tegen het leven. In onze moderne, westerse maatschappij is die levensvisie voor 90% materialistisch te noemen. Dit materialisme is de basis voor onze daadkrachtige maatschappij, maar heeft helaas ook een aantal nadelen zoals: stress, moderne ziekten, milieuverontreiniging, criminaliteit, individualisme en nog vele andere dingen die het geluk van de mens beperken.

 

In enkele pagina's tekst die hier volgen, kunt u lezen over een andere, aanvullende denkwijze die veel van deze nadelen kan overwinnen. Die andere denkwijze gaat hier het 'nogverderdenken' genoemd worden.

 

- Om uit te leggen wat 'nog-verder-denken' inhoudt, moet ik eerst uitleggen wat bedoeld wordt met het 'verderdenken'. Ik stel het 'verderdenken' tegenover materialisme. De materialist gaat er van uit, dat er geen verder leven is van iemands geest na diens dood. De 'verderdenker', daarentegen, gaat er van uit dat het wel degelijk mogelijk is dat

 


______________________________________________________

 

 

1191   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1191

______________________________________________________

 

 

 

verder leeft na z'n sterven op aarde, maar sluit ook niet uit dat er géén leven meer is na de dood. De 'verderdenker' sluit dus beide mogelijkheden niet uit en laat dus open wat er met iemands geest zal gebeuren na diens sterven. Hij gaat er bewust van uit dat een 'verder leven' nét zo goed mogelijk is als een 'niet verder leven' en houdt in zijn praktische leven al rekening met beide mogelijkheden. Echter de materialist sluit dus, bewust of onbewust, wél de mogelijkheid van een 'verder leven' uit en gedraagt zich daar ook naar (hij wil nu zo veel mogelijk genieten en voelt zich niet verantwoordelijk voor wat er na zijn dood gebeurt met zichzelf, zijn medemens en de wereld). De meeste moderne mensen zijn onbewust materialist. Veel wetenschappers en intellectuelen zijn bewúst materialist maar... er is geen enkele wetenschapper die kan bewijzen dat er géén verder-leven is na de dood. De meeste mensen willen en durven niet nadenken over wat er, als zij zullen sterven met hun geest zal gebeuren, met hun denken, hun gevoel, hun wilskracht, creativiteit, enz., terwijl het moment van sterven toch voor iedereen zeker ooit zal komen. Indien je een materialist zou vragen, waarom ie de mogelijkheid uitsluit van een 'verder leven', dan kan ie daar geen redelijk antwoord op geven. Een eerlijk materialist zegt dan misschien: "omdat mij dat het beste uitkomt" of "ik volg de massa en geloven in een 'verder leven' is nu uit de mode". De 'verderdenker' sluit dus een verder leven na z'n dood niet uit en houdt in zijn leven evenveel rekening met beide mogelijkheden. Maar nou de 'NOGVERDERDENKER', deze houdt ook rekening met deze beide mogelijkheden, maar... gaat om een aantal redenen er van uit, dat de kans veel groter is dat er wel degelijk een verder leven na z'n dood zal zijn. De redenen die daarvoor dan vaak genoemd worden zijn:

 

                  - de menselijke wilskracht is een enorme energie-bron en volgens de natuurkunde gaat energie nooit verloren

 

                  - in de winter is het leven in de natuur als dood, maar in het voorjaar komt het weer helemaal tot leven; dus het geloven in een 'verder-leven' is geen onnatuurlijke manier van denken

 

                  - heel veel volkeren op onze aardbol zijn onafhankelijk van elkaar gekomen tot een geloof in een verder leven na de dood

 

                  - in de parapsychologie gaat men er van uit dat de geest zich kan verplaatsen buiten het lichaam (z.g. uittreden) en de geest dus kan bestaan, waarnemen, denken, voelen, willen en handelen buiten het lichaam (dat in een bepaalde slaap gebracht is). De geest heeft het lichaam dus niet persé nodig om te kunnen bestaan; de geest kan functioneren onafhankelijk van het lichaam

 

                  - duizenden mensen (uit alle culturen) die een bijna-dood-ervaring hebben gehad kunnen zelf getuigen van hun geest die vanaf een plaats buiten het lichaam het eigen bleke lichaam hebben kunnen zien liggen.

 

 

De 'nogverderdenker' is zich er van bewust dat voorgenoemde redenen geen bewijzen vormen, maar wel waardevolle, realistische aanduidingen, die met elkaar gecombineerd nog aan duidingskracht winnen.

 

- Het is alleen voor de duidelijkheid, dat het materialisme en het '(nog)verderdenken' hier zo zwart-wit uitgetekend worden. Natuurlijk is de realiteit niet zo zwart-wit. Zo is iederéén in bepaalde mate materialistisch  en het is zeker NIET mijn bedoeling om materialisten of materialisme te veroordelen; ik wil mensen er alleen van bewust maken dat er ook een andere, realistische manier van denken bestaat, die van belang is voor mens en maatschappij.

 

- Er bestaat dus zowel het materialistische denken als het '(nog)verderdenken'. De '(nog)verderdenker' gaat voelen dat ie mogelijk een toekomst heeft na z'n sterven, voelt zich nu reeds verantwoordelijk voor de kwaliteit van die toekomst en zoekt wegen om hier aan te werken. Maar de materialist mist dit verantwoordelijkheidsgevoel en richt zich alléén op aards genot: huis, auto, vakanties, carrière en wil hiervoor zo veel mogelijk geld verdienen, eenzijdig en gewetenloos. En wat er na zijn dood met de maatschappij zal gebeuren zal hem een zorg wezen. Zijn levenshouding is te vergelijken met iemand die nog één dag te werken heeft in een bedrijf dat reeds failliet verklaard is.

 

 

______________________________________________________

 

 

1192   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1192

______________________________________________________

 

 

 

Maar is de puur materialistische mentaliteit nu echt zo slecht en ongezond voor de mens en de maatschappij? Moeten we het dan zien als een soort 'woeker-ziekte'? Volgens mij helaas wel! Met het hebben van wat welvaart is natuurlijk niets mis, zolang de mens die materie alleen als een HULPMIDDEL beschouwt om te kunnen leven en aan zichzelf te kunnen werken. Dus er is niets verkeerds aan materiële dingen, zolang ze maar in dienst staan van de mens om zich geestelijk te kunnen ontplooien. Echter, bij de meeste mensen is de materie het hoofddoel in hun leven geworden omdat ze geen belangrijker doel denken te hébben. Maar materie blijft materie, is door z'n aard altijd beperkt en zal dus ook beperkt geluk en beperkte bevrediging geven aan de mens. En dáárom kun je het pure materialisme met een woeker-ziekte vergelijken, 'ziekte' omdat er onevenwichtigheid en eenzijdigheid ontstaat door het gebrek aan het geestelijke aspect, dat het belangrijkste is van het menselijk leven, en 'woekerend' omdat het onbevredigend blijft; de meeste mensen die materiële rijkdom hebben, willen daarvan steeds meer. Voor de materialist is 'geld' belangrijker dan 'geest', belangrijker dan menselijkheid, medemensen, dieren en de natuur. Alles moet wijken voor het geld, voor de economische belangen. Maar… de materie zou eigenlijk altijd in dienst moeten staan van de mens, van diens leven en geestelijke ontwikkeling; hoe weinig echter is dit nu nog het geval! Men heeft op aarde nog maar weinig interesse voor de ontwikkeling van de menselijke ziel, het karakter en de liefde. Alleen de enkeling is hier serieus mee bezig; de massa ziet daar het nut en de waarde nog niet van in en weet niet eens dat er geestelijk geluk bestaat, laat staan dat je dit verdienen kunt door aan jezelf te werken.

 

Ook een materialist kan financieel arm zijn en een 'nogverderdenker' financieel rijk. Het gaat er ook niet om hoeveel geld je per jaar aan luxe dingen uitgeeft, zolang je als hoofddoel maar de ontwikkeling van het karakter en de liefde hebt (ook ten behoeve van je geluk straks in het hiernamaals). En indien je nu reeds gaat begrijpen dat geluk in de geest veel dieper en bevredigender is dan al het aardse geluk, dan kun je dit wijsheid noemen en streef je automatisch ook naar dit hogere geluk.

 

- Overigens is er met het aardse geluk op zich niets mis en men dient ook te streven naar vervulling van bepaalde basisbehoeften en enig basisgenot, dat hoort bij het leven en ook bij het geestelijke levenspad. Maar het is de eenzijdigheid bij het materialistische denken en streven waar de schoen wringt.

 

- Hoe kan het oprukkende materialisme in onze moderne maatschappij een halt toe worden geroepen? Zijn de politici daartoe in staat? Nee, zij zeggen dat dit een mentaliteitskwestie is, en dat zij daar niets aan kunnen doen. De religies zouden hier

 


______________________________________________________

 

 

1193   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1193

______________________________________________________

 

 

 

wel iets aan kunnen doen indien zij in de praktijk filosofische discussies zouden aangaan met niet-gelovigen, maar zij zijn daar steeds minder toe in staat. En doet men tóch een poging daartoe, dan spreekt men de mensen niet aan 'op het gezonde verstand'.

 

- Het materialisme heeft als drijfveer de hebzucht in de mens en de gemakzucht bij het denken, wat nog aangewakkerd wordt door de reclames van de bedrijven. De enige effectieve kracht om het oprukkend materialisme een halt toe te roepen is volgens mij het (op het gezonde verstand gebaseerde) 'nogverderdenken'. Maar dan zou deze filosofie wel opgepakt dienen te worden door de religies in de wereld, door de politieke partijen in de wereld, de onderwijssystemen en de media (nieuwsbladen, TV, internet, films enz.). Maar... dan moet de maatschappij het materialisme ook eerst leren zien als een levensbedreigende woeker-ziekte. En ik vrees dat de wereld daarvoor eerst doodziek en ten einde raad moet zijn, voordat men open staat voor een medicijn zoals het 'nogverderdenken'.

 

Nu komt er tegenwoordig steeds meer niet-kerkelijk geloof in de wereld. Maar ook dit zal geen vuist kunnen maken tegen het materialisme.

 

Maar toch... indien we nu alleen al de politieke en religieuze machthebbers zouden kunnen overtuigen van de noodzaak en effectiviteit van het 'nogverderdenken', dan waren we al een heel eind op de goede weg. Het 'nogverderdenken' kan aansluiten bij elke wereldreligie en bij elke politieke hoofdstroming en het is heel praktisch toepasbaar omdat ieder mens die een beetje kan en wil nadenken er bereikbaar voor is. En niemand wordt iets afgepakt, men krijgt er alleen een geestelijke dimensie bij, wat een verrijking en vermenselijking is voor de persoonlijkheid. En men hoeft er niets voor te dóén, alleen maar ergens mee te stóppen, namelijk met het uitsluiten dat er een werkelijke mogelijkheid bestaat, dat er wél een verder-leven zal zijn van z'n geest na z'n sterven.

 

Ik zou dus iedere wereldburger willen toeroepen: 

 

 

SLUIT NIET UIT DAT DE MOGELIJKHEID BESTAAT

DAT NA JOUW STERVEN JE LEVEN VERDER GAAT!

 

 

 zie ook internet: http://home.wanadoo.nl/~leven-na-de-dood

 

 

- Tot zover de auteur van voorge­noemd boekje. Zodra het uitgegeven wordt, krijgt u daarvan bericht. Bes­te Rulof-lezer, uzelf ge­looft vast en zeker in een verder-leven na de dood, maar u dient zich te realise­ren dat in verhouding nog maar wei­nig mensen hier echt in gelo­ven. Het is dus hard nodig dat dit geloof zich gaat verspreiden en u kunt daar ac­tief aan bijdragen, bij­voorbeeld door bovenstaande spreuk te verspreiden.

 

Zie verder ook 'mededelingen van de re­dac­tie', Initiatief 74 en gedichten.

 

- Tot zover deze inleiding.

 

      R

 


______________________________________________________

 

 

1194   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1194

______________________________________________________

 

 

 

DOELSTELLING EN WERKWIJZE :

 

 

 

Doel :

 

 

Dit onafhankelijk blad, zonder winstgevende opzet, wil :

 

 

- enthousiaste lezers van het werk van Jozef Rulof met elkaar laten communiceren over

 

levens-vraagstukken door middel van vragen van lezers en citaten uit het werk, dat

 

ontvangen is via het medium Jozef Rulof.

 

 

- deze wijsheid in zijn zuiverheid verlevendigen, bestuderen, actualiseren en  verspreiden, om aldus een steun te zijn voor de lezers en de maatschappij.

 

 

- het bestuderen van deze wijsheid een extra dimensie geven.

 

 

- de Boekenwijzer organiseert ook jaarlijks een Boekenwijzerdag (centrale bijeenkomst).

 

 

 

Werkwijze/Afspraken :

 

 

- uw correspondentie betreffende de rubrieken wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

 

- meedoen aan de rubrieken is uitsluitend bedoeld voor abonnees van dit blad.

 

 

- anonieme post wordt door de redactie niet behandeld.

 

 

- zowel bij de vragen en antwoorden als bij de fundamenten wordt in de regel de naam van

 

de inzender er niet boven geplaatst, behalve indien deze duidelijk het verzoek daartoe doet bij de redactie.

 

 

- voordat u voor uzelf conclusies gaat trekken uit een bepaald citaat, dient u dit citaat te lezen in de volledige context waarin dit geplaatst werd in het boek, zodat u het optimaal zult begrijpen.

 

 

- richt uw vragen niet aan de redactie maar aan de andere Boekenwijzer-abonnees. De redactie, die hoofdzakelijk een bemiddelende functie heeft, wil niet het voetstuk van 'de deskundige' of 'de hulpverlener' of 'de probleemoplosser' aangemeten krijgen.

 

 

- stuur uw brieven ten behoeve van de rubrieken op tijd naar de redactie.

 

 

- dit blad verschijnt in de regel in maart, juni, september en december.

 

 

- vergeet nooit de afzender te vermelden en frankeer uw post voldoende.

 

 

- de redactie/administratie is om organisato­rische redenen telefonisch niet te bereiken.

 

 

 

DE RUBRIEKEN :

 

 

- indien u citaten opstuurt dient u daarbij steeds te vermelden waar u die gevonden

 

heeft.

 

- u kunt citeren uit alle boeken van Jozef Rulof die officieel uitgegeven zijn.

 

- gebruikte afkortingen :

 

dr.  = druk

 

dl.  = deel

 

hst. = hoofdstuk

 

blz. = bladzijde

 

b.   = bovenaan

 

b.m. = boven midden

 

m.   = midden

 

o.m. = onder midden

 

o.   = onderaan

 

V.   = vraag

 

V.A. = mogelijk antwoord op vraag

 

 

FUNDAMENTEN :

 

 

- met 'fundament' bedoelen wij: een leerzaam, kernachtig citaat uit het werk van Jozef Rulof.

 

- per editie kan in principe iedere abonnee zo'n fundament naar de redactie opsturen.

 

De redactie zoekt er dan enkele uit om af te drukken.

 


______________________________________________________

 

 

1195   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1195

______________________________________________________

 

 

 

VRAAG-EN-ANTWOORD :

 

 

Het vragen :

 

- het is de bedoeling dat deze vraag: enkelvoudig van aard is (liefst geen meerdere vragen in één vraag), eenvoudig van aard is (dus zonder vaktermen en namen van schrijvers of stromingen), enigszins betrekking heeft op uw eigen leven en  een open karakter heeft (dus niet met een heel voorin­geno­men mening of oordeel erin verwe­ven).

 

- tracht uw vraag in één zin kern­achtig te formuleren.

 

- u kunt uw vraag inleiden door kort aan te geven hoe u tot die vraag geko­men bent of waarom u ze stelt.

 

- de gestelde vraag krijgt van de redactie een code-nummer toegekend.

 

- in de volgende editie kunnen de lezers de vraag beantwoorden middels citaten.

 

 

Het antwoorden :

 

- om de wijsheid van Jozef Rulof zuiver te houden, is het de bedoeling dat de vraag-beantwoorders uitsluitend antwoorden geven door middel van citaten uit het werk van Jozef Rulof (dus een of meerdere zinnen).

 

- stukjes onderstrepen is uiteraard wel mogelijk.

 

- noteer in uw brief de eerste en laatste zin van het bedoelde citaat uit een Rulof-boek.

 

- per editie kan een vraagbeantwoorder meerdere antwoorden op een vraag geven en ook meerdere vragen beantwoorden.

 

- het is niet de bedoeling dat u zich verplicht voelt om op alle gestelde vragen een

 

antwoord te moeten zoeken, maar zoeken mag natuurlijk wel.

 

 

Vraag met antwoord :

 

Stel, u als lezer heeft in een Rulof-boek een prachtig citaat (maximaal 2 pagina) gevon­den, en dit citaat heeft voor u het ant­woord gege­ven op een van uw levens­vragen, dan kunt u dit laten plaatsen in de Boekenwij­zer. Stuur dan deze levensvraag (duidelijk gefor­muleerd) samen met het antwoord-gevende Rulof-citaat  op naar de Boekenwijzer-redactie.

 

 

INITIATIEF :

 

 

- deze rubriek geeft de abonnee de mogelijk­heid, om een initiatief kenbaar te maken aan de andere abonnees.

 

- wij bedoelen hier: initiatieven die in de lijn liggen van: 'samen de wijsheid van Jozef Rulof bestuderen'. Zei Jozef niet: "Praat veel met elkaar" en "Probeer elkaar op te trekken"?

 

- niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande initiatieven kan er aandacht

 

gevraagd worden.

 

- voorbeelden: kennissenkring uitbreiden met Rulof-lezers, oprichten Jozef-Rulof-leesgroepje/-studiegroepje, corresponderen met Rulof-lezers, bezoekjes brengen aan mindervalide Rulof-lezers enz.

 

 

LEVENS-GEDICHT DOOR GIEL HEIJMANS :

 

 

- in deze rubriek kan men spirituele gedichten lezen, die geschreven zijn door redacteur Giel Heijmans. Voor de duidelijkheid: deze gedichten zijn dus niet afkomstig ván Jozef Rulof. Giel Heijmans heeft meer dan 700 gedichtjes mogen schrijven (± 10 bundels) en de redactie kan daaruit steeds een ruime keuze doen. Het is dus niet de bedoeling dat u gedichten gaat insturen voor de Boekenwijzer.

 

 

REDACTIE-REACTIE :

 

 

- dit is de rubriek over de Boekenwijzer zelf. Hierin staan allerlei zaken die met dit blad te maken hebben.

 

- meestal zal deze rubriek geschreven worden door de redactie, zoals bijvoorbeeld de

 

inleiding en dit stukje over doelstelling en werkwijze. U zelf kunt echter ook reageren

 

(schriftelijk) op het redactionele werk. Voor gefundeerde, opbouwende kritiek staan wij altijd open.

 

 

                     ^ ^ ^

 


______________________________________________________

 

 

1196   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1196

______________________________________________________

 

 

 

                G

 

 

 

MATERIALISME OVERWINNEN

 

 

Door de mogelijkheid NIET uit te sluiten

 

Dat jij verder leven zult na je dood

 

Komt jouw menselijkheid meer naar bui­ten

 

En jouw persoonlijkheid wordt vergroot

 

 

Jouw blik op het leven wordt dan ruimer

 

Je verantwoordelijkheidsgevoel neemt toe

 

Je ontwaakt uit een stoffelijke sluimer

 

En je komt meer aan het geestelijke toe

 

 

't Materiële krijgt over jou minder macht

 

Dus ga je je vrijer en vrediger voelen

 

Je wordt ook meer zelfstandig en zacht

 

En je richt je op edeler levensdoelen

 

 

Voor je medemens krijg je meer gevoel

 

En voor de natuur krijg je meer respect

 

Jouw leven zelf krijgt een hoger doel

 

Omdat je de diepte in jezelf ontdekt

 

 

Jouw menselijkheid komt meer naar bui­ten

 

En jouw persoonlijkheid wordt vergroot

 

Door de mogelijkheid niet uit te sluiten

 

Dat jij verder leven zult na je dood.

 

 

 

 

 

MATERIALISTISCHE

 

         LEVENSOVER­TUI­GING

 

 

De materialist vergeet

 

Dat ie helemaal niet weet

 

Wat er gebeurt met z'n geest

 

Als z'n lichaam 'er is gewéést'

 

 

Het is niet uitgesloten

 

(Dat is hem wellicht ontschoten)

 

Dat z'n leven verder gaat

 

Die mogelijkheid bestáát!

 

 

Onzichtbaar, want z'n geest

 

Is nú ook niet zichtbaar geweest

 

Het is wellicht maar schijn

 

Dat de dood het einde zal zijn.

 

 

 

 

 

 

NIETS EINDIGT ZOMAAR

 

 

Ziet u uw geest als onsterfelijk

 

Dan voelt u zich ook verantwoordelijk

 

Voor de gevolgen van wat u nu doet

 

En voor fouten die u ooit goed-maken moet.

 

 

 

 

 

                         Levens-gedicht  

 

                       door Giel Heij­mans

 


______________________________________________________

 

 

1197   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1197

______________________________________________________

 

 

 

 mededelingen van de redactie:

 

- Wij wensen u fijne feestdagen en een heel goed 2005.

 

-Beste abonnee, wij danken iederee­n die zijn abonnementsgeld voor 2005 nu reeds overgemaakt heeft en met name de mensen die iets extra's bij­ge­dra­gen hebben (of dit nog doen zullen) voor de onkos­ten die we on­langs hadden voor extra druk­w­erk.

 

-Datum Boekenwijzerdag-2005: 22-5.

 

 

- Verder willen we hier even uw aan­dacht vragen voor een oproep van Giel Heijmans. Hij wil een nieuw, onafhankelijk project starten waar wij als Boekenwijzer-redactie volledig achter staan.

 

De boeken van Jozef Rulof gaan over de VERDIEPING van de hoogste leer, maar zijn project gaat over de VERBREDING van de simpelste leer.

 

 

--- OPROEP voor ACTIE!!!  ---

 

* Wil jij actief meedoen met de

 

Werk­groep Overwinning Materialisti­sche Levens-Overtuiging en meehel­pen bij het verspreiden van deze denkbeel­den? (zie inleiding van deze Boeken­wij­zer)

 

Geef je dan op bij Giel Heijmans. Stuur dan, via het adres van de Boeken­wijzer, een briefje (po­stzegel insluiten voor ontvangen reactie), met daarin jouw ideeën en mogelijk­heden om dit ‘nogverderdenken’ te ver­spreiden om zo veel mogelijk men­sen te bereiken en aan het den­ken te zetten. Iedere hulp is welkom!

 

                  Giel Heijmans

 

 

 

 

(herhaling gedeelte van blz.1151

 

uit Boeken­wijzer-65 juni 2004)

 

 

 

Heel veel dingen in het leven duiden op een wél ver­der leven na onze dood, dingen zoals:          

 

                  - de menselijke wilskracht is een enorme energie-bron en vol­gens de natuurkunde gaat energie nooit verloren

 

                  - in de winter is het leven in de natuur als dood, maar in het voorjaar komt het weer helemaal tot leven; dus het geloven in een 'ver­der-leven' is geen onnatuurlijke manier van denken

 

                  - heel veel volkeren op onze aard­bol zijn onafhankelijk van elkaar gekomen tot een geloof in een ver­der leven na de dood

 

                  - in de parapsychologie gaat men er van uit dat de geest zich kan verplaatsen buiten het lichaam (z.g. uittreden) en de geest dus kan be­staan, waarnemen, den­ken, voelen, willen en handelen buiten het li­chaam (dat in een be­paalde slaap ge­bracht is). De geest heeft het li­chaam dus niet persé nodig om te kunnen bestaan; de geest kan functi­oneren onafhankelijk van het lichaam

 

                  - Duizenden mensen (uit alle cul­turen) die een bijna-dood-ervaring hebben gehad kunnen zelf getuigen van hun geest die vanaf een plaats buiten het lichaam het eigen bleke li­chaam hebben kunnen zien liggen.

 

 

 

Tot zover deze herhaling.

 


______________________________________________________

 

 

1198   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1198

______________________________________________________

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

     VRAAG-EN-ANTWOORD

 

 

               VeA

 

                  RUBRIEK

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

BEANTWOORDE VRAGEN :   A

 

 

 

 

ANTWOORD  V.479 A.1

 

 

(Door de boeken van Jozef Rulof weten we dat 'lief­de' de belangrijk­ste eigenschap is, die we ons eigen moeten maken. Hoe kunnen we ons op de waarach­tige liefde bezinnen?)

 

 

* Door de Grebbelinie naar het Eeu­wige Leven ;

 

  1e dr. hst.20 blz.268 b.m.

 

  4e dr. hst.20 blz.242 b.m.

 

 

Als Annie meer gevoel had bezeten voor het leven van God, dan was zij, zoals jij en jullie kind, hier binnenge­treden en hadden wij allen haar in ons geluk kunnen begroeten. We zouden dan geheel verbonden zijn geweest, hadden een tijdlang teza­men het geluk hier beleefd om daar­na ieder voor zich aan zijn eigen taak voor het hogere bewustzijn te begin­nen. Nu echter, door haar gemis aan waarachtige liefde, ziet ze zich in het kille, naargeestige schemerland verplaatst.

 

Ik zei je al, als we op Aarde de gebo­den van Christus navolgen, zijn we regelrecht op weg naar de sferen van licht. We moeten ons daar op Zijn liefde bezinnen. Híj had waar­achtig lief en toonde dat ook bij iedere gelegenheid. Met héél zijn persoonlijkheid stond Hij achter Zijn liefde. En welke mens op Aarde kan dat zeggen? Wie van Zijn navolgers - wier liefde al ophoudt als ze tegen­over een niet-geloofsgenoot komen te staan?

 

Leugen en bedrog, haat, wrevel en huichelarij - zij voeren ons weg van de liefde. Christus vraagt niet van ons, dat we onze liefde in het kerk­gebouw belijden - Hij eist van ons, dat we staande in het volle leven liefde geven.

 

Telkens en telkens moeten we ons op de liefde bezinnen. In de allereer­ste plaats moet dat in ons huwelijk geschieden. Door het huwelijk im­mers zijn we met de ruimte verbon­den en voelen wij, de moeder vooral, Gods hart kloppen.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~­~~

 

 

 

ATTENTIE:

 

Voor een volledig begrip, dient u de antwoorden te lezen in samenhang met de bijbehorende tekst in 't boek­!

 


______________________________________________________

 

 

1199   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1199

______________________________________________________

 

 

 

 

ANTWOORD  V.480 A.1

 

 

(Wat kan een film in de bioscoop of op de televisie ons geven?)

 

 

* Zij die Terugkeerden uit de Dood ;

 

  1e dr. hst.3-j blz.209 b.m.

 

  4e dr. hst.13 blz.193 b.m.

 

 

Nu traden wij een aards gebouw binnen, waar vele mensen bijeen waren en ik muziek hoorde. Deze muziek klonk roffelend, knarsend, krijsend en gillend in onze oren. Waar waren wij? "In een bioscoop," zei de broeder, "wij zullen hier ech­ter niet blijven, doch ik wilde u dui­delijk maken, dat wij ook dit kunnen beleven." Ik zag vele geesten, die allen hier waren om toe te zien of om hun geliefden te beschermen. Deze vertoning vond ik, van deze zijde gezien, zeer onnatuurlijk. Ik voelde de bespotting van het leven; er lag daarin iets, dat een groot gevaar voor het geestelijke leven inhield. De mens wilde zich verma­ken en op deze wijze werd hun vermaak geboden. Ook wist ik, dat door de film het geestelijke leven kan worden vertoond. Wat ik nu zag was echter slechts sensatie; hier werd iets vertoond, dat in de geest geen waarde en geen opvoedende kracht bezat. Dit was pure harts­tocht. Zo werd de mens beïnvloed en zijn gevoel besmet. Om de mens bevonden zich vele demonen. Dierlij­ke wezens zag ik, die ik aan deze zijde nog niet had gezien. "De aardse mens," zei de broeder, "kan zich voor deze wezens niet verbergen. De astrale mens zoekt vermaak en zij vinden dit, slechts door zich met de mens op Aarde te kunnen verbin­den."

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~­~

 

 

 

 

 

F U N D A M E N T E N         R   U   B   R   I   E   K

 

 

gevonden in:         * 57 Lezingen ;

 

                           2e dr. dl.3 nr.41 blz.78 m.

 

 

Maak van uzelf ruimte, liefde, maak van uw leven een klein openbarinkje. Wees lief, wees hartelijk. Begin, nú, vanmorgen, vandaag. Doe het voor uzelf. Indien een ander niet wil: eens komen zij zover. Houd vast, laat dit nimmer meer uit uw handen ontglippen. Zeg tegen uzelf: "Dit behoort mij toe en zal ik voor leven en straks sterven." Voelt ge dat Christus reeds nader en nader tot u komt?

 


______________________________________________________

 

 

1200   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1200

______________________________________________________

 

 

 

 

ANTWOORD V.481 A.1

 

 

(Kun je aan gene zijde groeien in liefde zonder de hulp van anderen te accepteren?)

 

 

* De Kringloop der Ziel ;

 

  1e dr. hst.17 blz.190 o.

 

  4e dr. hst.17 blz.159 b.m.

 

 

"Het leven voor u, dus uw jeugd, ziet gij in visionaire toestand. Gij zijt helder van geest, doch door mijn krachten. Op eigen krachten zult gij dit niet kunnen. Alleen door het goede te willen, zult gij ze u eigen maken. Ik kom hier telkens op terug, omdat het de enige mogelijkheid is om hoger te kunnen komen." "Gij hebt met geen ondankbare te doen, meester. Ik wil, ik ben daarvan over­tuigd. Gij zijt Liefde, meester en hebt lief, meer dan ik." "Zou ik mijn eigen kind niet in liefde bijstaan? Zoudt gij anders handelen? Zullen ouders, wanneer zij weten en wanneer zij al deze wonderen en problemen ken­nen, niet handelen zoals ik? Is de liefde niet de kracht die ons ver­bindt, die bergen verzet en ons en al het leven doet leven? Die ons ver­bindt met het hoogste wat er is, met onze Vader die in de hemel is? Daar­heen voert onze weg."

 

"Ik ben arm aan liefde, meester, nog ben ik arm," waarop ik hoorde: "Doch gij zijt bezig u deze liefde te veroveren. Gij wilt geholpen worden, dat is reeds een groot bezit. Dat zegt, dat gij bereid zijt uw kruis te dragen en door dit te dragen buigt gij u voor hogere machten. Dat is de weg, de énige weg, mijn jongen." "Ben ik dus nog onbewust?" "He­laas, gij zijt een levende dode." "Het is hard," zei ik, "dat te moeten ho­ren."

 

"Die hardheid gaat gij afleggen. Door het leven te beleven zult gij verande­ren. Doe steeds het goede, anders is dit onmogelijk."

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 


______________________________________________________

 

 

1201   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1201

______________________________________________________

 

 

 

 

ANTWOORD  V.482 A.1

 

 

(Welke pijn is het, die de groten der aarde, de be­wusten zoals Christus, het meest hebben gekweld?)

 

 

* De Kosmologie van Jozef Rulof ;

 

  1e dr. dl.3 hst.1 blz.38 b.

 

 

Je gelooft het natuurlijk, sterven is voor mij de machtigste gelukzalig­heid die er is. Gek is het, soms wil ik er voorgoed uit, doch dan zie ik al die ellendige mensen voor mij en begin ik opnieuw. Die vervloekte machteloosheid is het, die je nekt. Ik kán gans deze wereld gelukkig ma­ken en de mensen willen dat geluk niet. Dat slaat je, Erich, en dát was het ergste voor Christus! Niet de kruisdood, maar Zijn machteloosheid als Goddelijke bewuste heeft Hem zó geslagen. Dat kan ik nu be­grijpen, omdat ik de Goddelijke wetten heb leren kennen.

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

ATTENTIE:

 

Voor een volledig begrip, dient u de antwoorden te lezen in samenhang met de bijbehorende tekst in 't boek­!

 

 

 

 

 

ANTWOORD  V.483 A.1

 

 

(Wat moet iemand doen om zich meer liefde eigen te maken?)

 

 

* Door de Grebbelinie naar het Eeu­wige Leven ;

 

  1e dr. hst.12 blz.159 b.

 

  4e dr. hst.12 blz.143 o.m.

 

 

Alles zal daarvoor door hen dan moeten worden ingezet, want ik weet nu, dat liefde heilig is en zij, die zijn als zij, zullen eerst moeten leren het hoofd te buigen, ze zullen zichzelf moeten afbreken, hun eigen klein-menselijke standpunten moeten afleggen om gereed te zijn het hoge­re, geestelijke weten in zich op te nemen. En dit geldt ook voor mij. Ook ik zal me moeten veranderen, als ik me deze geestelijke liefde wil eigen maken, die niets met de aard­se te maken heeft, doordat ze er in kracht, in diepte, in heiligheid ver bovenuit gaat.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~­~~

 


______________________________________________________

 

 

1202   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1202

______________________________________________________

 

 

 

 

ANTWOORD  V.484 A.1

 

 

(Wanneer je in het leven na de dood gefaald hebt, bij het uitvoeren van een opdracht, hoe kun je er dan toe komen om er toch weer opnieuw aan te beginnen?)

 

 

* Zij die Terugkeerden uit de Dood ;

 

  1e dr. hst.3-k blz.235 b.m.

 

  4e dr. hst.14 blz.216 o.

 

 

Hoe moeilijk was het daar te wer­ken. Dit alles had mij teveel aange­pakt en ik wilde terug naar mijn eigen sfeer, want ik zou het anders niet uithouden; ik voelde mij als gebroken. Lang dacht ik hierover na. Het was toch te mal, afgeranseld te worden en niets te hebben gedaan. Ik wikte en woog; terugkeren naar mijn eigen sfeer of opnieuw afdalen. Ik dacht aan mijn leermeester en aan alles, wat hij mij had gezegd. "U zoudt kunnen terugvallen en moede­loos worden en daarvoor wil ik wa­ken," dat had hij gezegd. Ja, ik was moedeloos en ik twijfelde aan mij­zelf. Lang bleef ik in deze stemming. Maar wat had ik dan gewonnen? Hoe zou ik van dit leven kunnen vertellen? Ik had nog niets geleerd en wist te weinig van deze sferen af. Velen waren reeds teruggekeerd, omdat zij het niet hadden kunnen uithouden. In deze twijfel kwamen andere gedachten in mij op en ik voelde, dat ik van verre werd gehol­pen. Was het mijn leermeester die mij te hulp kwam? Neen, ik zou niet moedeloos omkeren, duizendmaal neen, zei ik tot mijzelf, wat een ander kon, zou ook ik kunnen. Toen meldde ik mij weer aan en met een andere colonne daalde ik af. Deze keer hoorde ik het verschrikkelijk loeiende en schreeuwende lawaai der duisternis. Vreemd, dacht ik, dat ik dit bij het eerste afdalen niet had gehoord. De gids zei mij echter, dat ik nog steeds niet was verbonden. Daar heb je het al, dacht ik, wat weet ik nog weinig van dit leven. Het was afgrijselijk wat ik hoorde. Het was alsof er een orkaan op komst was, één storm van harts­tocht en geweld. Toch was ik blij, dat ik opnieuw was afgedaald, want ik voelde mij nu sterk en uitgerust. Men had mij duidelijk gemaakt, dat ik aan mijzelf moest denken. Nu zou ik over mijzelf waken en voorzichti­ger zijn.

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~­~

 

 

 

 

ATTENTIE:

 

Voor een volledig begrip, dient u de antwoorden te lezen in samenhang met de bijbehorende tekst in 't boek­!

 

 

 


______________________________________________________

 

 

1203   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1203

______________________________________________________

 

 

 

 

ANTWOORD  V.485 A.1

 

 

(De mens op aarde heeft altijd de vrijheid om be­paalde keuzes te ma­ken, maar dit is toch een be­perkte vrijheid, een vrijheid tussen bepaalde gren­zen of marges. Mijn vraag is: waar komen nou die grenzen of

 

marges vandaan?)

 

 

* De Kringloop der Ziel ;

 

  1e dr. hst.17 blz.197 b.

 

  4e dr. hst.17 blz.164 b.m.

 

 

"Dat is het leven. Het ene heeft verbinding met het andere, gaat in het vorige over. Dit zijn wetten, Gods heilige wetten, toestanden, verbindingen en afstemming in de geest, dus oorzaken en gevolgen. U voelt wel, alles is Gods wil, God kent al Zijn kinderen en weet, wat zij in het leven op Aarde zullen doen. Wat het ook zij, in welke toestand zij daar worden geboren, arm of rijk, alles ligt vast en zal geschieden. En dat geschieden is Gods heilige wil, die alles bestuurt en leidt. God weet wat de ziel op Aarde zal beleven, omdat de mens daar terugkeert om te ontvangen, hetzij goed of kwaad, geluk of armoede, strijd of ellende. In een vorige toestand hebben zij zich daarin gebracht. Ik heb het beleefd, ook gij en duizend anderen zullen het nog moeten beleven. Weer anderen zijn op Aarde en die­nen en geven zich geheel voor ande­ren. Later zal u dit duidelijk worden, gij zult het zien en beleven. U hoort het, steeds maar weer beleven, totdat gij u de geestelijke liefde hebt eigen gemaakt en de sferen van licht binnentreedt."

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

ANTWOORD  V.486 A.1

 

 

(Wij mensen ontwikkelen hier op aarde onze eigen wil. Waar en wan­neer ontvingen wij voor het eerst deze kracht?)

 

 

* De Kosmologie van Jozef Rulof ;

 

  1e dr. dl.2 hst.2 blz.149 o.m.

 

 

De mens zal eens zeggen en uitroe­pen: Moeder Aarde, ik bezit univer­sele overtuigingskracht, ik heb God­delijke afstemming, maar door uw leven krijg ik die Goddelijke wetten in handen en bovendien deze ruimte. Dan behoort mij dit universum toe. En eerst dan sta ik voor mijn stoffe­lijke én geestelijke persoon­lijkheid. Maar op de Maan, hier waar wij thans leven, zijn deze wetten te zien en te volgen voor héél deze ruimte. Waar het ons om gaat wil zeggen, de ziel als mens kreeg hier, van Moeder Maan ál de eigenschappen van God. Ook dus haar eigen 'wil'!

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


______________________________________________________

 

 

1204   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1204

______________________________________________________

 

 

 

 

ANTWOORD  V.487 A.1

 

 

(Onze nieuwe dominee ligt in zijn huwelijk behoor­lijk overhoop met zijn vrouw. Heeft hij dan nog wel het recht om te preken over naastenlief­de?)

 

 

* Door de Grebbelinie naar het Eeu­wige Leven ;

 

  1e dr. hst.20 blz.268 o.

 

  4e dr. hst.20 blz.242 o.

 

 

Het huwelijk is heilig en wie het bezoedelt, bezoedelt zichzelf en de schepping, bezoedelt God! Wie zich echter voor het huwelijk gereed maakt, er naar streeft het hoger en heiliger te maken, zal ervaren, dat hij tevens in liefde toeneemt. En zo wil het God, zo wil het Christus!

 

Beide partijen moeten willen in het huwelijk of het wordt een misluk­king. Alles moet kloppen, geen wan­begrip of ruwheid mag er optreden, of er worden scheuren gemaakt, die niet meer te hechten zijn.

 

Wie zich gereedmaakt voor het huwelijk, maakt zich tevens klaar voor de broeder- en zusterliefde en eindelijk voor de tweelingliefde. Want wie kan waarlijk zeggen: ik heb de mensheid lief - als hij nog niet in vrede kan leven met het wezen naast hem?

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~­~~

 

 


______________________________________________________

 

 

1205   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1205

______________________________________________________

 

 

 

 

ANTWOORD  V.488 A.1

 

 

(Hoe kun je God leren kennen?)

 

 

* De Kringloop der Ziel ;

 

  1e dr. hst.16 blz.184 b.m.

 

  4e dr. hst.16 blz.153 m.

 

 

"Eens zult gij God leren kennen als een Vader van Liefde. Nog voelt gij dit niet, toch komt het. Het leven dat gij zult aanvoelen, daarin ligt de kracht en daarin zult ge overgaan. Eerst dan, wanneer gij de sferen van licht zijt binnengegaan en Zijn Heilige Liefde u gelukkig maakt, zult ge dankbaar zijn en heilig ontzag gevoe­len voor Hem, die ons aller Vader is." "Wat raadt u mij thans te doen?" "Ga verder, ik zal u volgen." "Denkt u," vroeg ik nogmaals, "dat ik God zal leren kennen?" "Dat zal geschieden, want gij zoekt het goe­de. Doch gij zult eerst de diepte van uw eigen leven moeten begrijpen, om daarna wakker te worden voor een nog hogere liefde. Steeds zult gij verder gaan om opnieuw neder te knielen en te danken. Thans ga ik u verlaten. Zoekt steeds het hogere."

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~­~~

 

 

 

 

ATTENTIE:

 

Voor een volledig begrip, dient u de antwoorden te lezen in samenhang

 

met de bijbehorende tekst in 't boek­!

 

 

 

 

NIEUWE VRAGEN :­­   V

 

 

 

VRAAG  V.489

 

Wat wordt bedoeld met 'reine lief­de'?

 

 

?????????????????????????????????

 

 

 

VRAAG  V.490

 

Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn vriend interesse krijgt en zich wil gaan verdiepen in het geestelijke?

 

 

?????????????????????????????????

 

 

 

VRAAG  V.491

 

Wat is de belangrijkste boodschap van een overledene vanuit zijn geluk­kige sfeer voor ons?

 

 

?????????????????????????????????

 


______________________________________________________

 

 

1206   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1206

______________________________________________________

 

 

 

 

VRAAG  V.492

 

Indien je op aarde je tweelingziel ontmoet, ben jij je daar dan altijd van bewust?

 

 

???????????????????????????­??????

 

 

 

VRAAG  V.493

 

Kun je bewust of onbewust je over­leden gelief­den ontmoeten in je droom?

 

 

?????????????????????????????????

 

 

 

VRAAG  V.494

 

Staat er in de Rulof-boeken ergens een voorbeeld waaruit blijkt dat er aan gene zijde geen nationalisme, discriminatie of rassenhaat meer bestaat?

 

 

????????????????????????????????­?

 

 

 

VRAAG  V.495

 

Het is altijd een lekker gevoel als je duide­lijk weet waaraan je kunt wer­ken. Is dat ook zo aan gene zijde?

 

 

????????????????????????????????­?

 

 

 

VRAAG  V.496

 

Van gene zijde uit kunnen hoger afgestemden jou altijd zien, ook door muren heen en ook jouw gedachten en gevoelens? Kan men nog meer zien?

 

 

?????????????????????????????????

 

 

 

VRAAG  V.497

 

Tijdens de tweede wereldoorlog, wat hadden de christelijke kerken toen eigenlijk moeten preken?

 

 

?????????????????????????????????

 

 

 

VRAAG  V.498

 

Aan gene zijde kan men elkaars stemgeluid op afstand horen. Kan men daar een stemgeluid ook vóé­len?

 

 

?????????????????????????????????

 

 

 

                 V&A

 


______________________________________________________

 

 

1207   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1207

______________________________________________________

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

                  INITIATIEF

 

 

                       I

 

                   RUBRIEK

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

INITIATIEF 74 :

 

 

- Toen ik dit alles op papier zette, had ik het gevoel dat dit van belang was voor íédere we­reld­bur­ger!!

 

- Help mij a.u.b. mee bij het project:

 

Werk­groep Overwinning Materialisti­sche Levens-Overtuiging voor het zo veel mogelijk verspreiden van de ‘nogverderdenken’-denkbeelden

 

(zie inleiding van deze Boekenwij­zer).

 

- Veel ellende in onze moderne we­reld wordt ver­oor­zaakt door het eenzijdig materialisme. Wij díénen de mensen indien we hen daar iets beters voor in de plaats geven en zo berei­den we hen voor op de nieuwe tijd van de 'Univer­siteit van Chris­tus'.  

 

 

                  Giel Heijmans

 

 

 

 

 

INITIATIEF 75 :

 

 

    FUNDAMENTEN

 

         FUNDAMENTEN

 

    FUNDAMENTEN

 

 

OPROEP BOEKENWIJZER !!!

 

  Wij vragen om 'fundamenten' uit het boek:

 

'57 Lezingen' door

 

Jozef Rulof deel 3.

 

Stuur uw gevonden Rulof-citaten op vóór maart 2005 naar de

 

     Boekenwij­zer

 

     Postbus 4033

 

     5604 EA  EINDHOVEN.

 

 

 

 

 

GEVOELSMEDITATIE VOOR VREDE

 

(kerst-/nieuwjaars-boodschap )

 

 

Ja, ik wil in alles en iedereen het goede zien  en richt mijn warm gevoel op de Godsvonk onder mijn hart

 


______________________________________________________

 

 

1208   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1208

______________________________________________________

 

 

 

 

INITIATIEF 76 :

 

 

OPROEP:

 

Al enige tijd ben ik bezig om de kern van de leer van Jozef Rulof via de media te verspreiden, in het bijzon­der via de radio.

 

De afgelopen jaren heb ik gepro­beerd hier enige vorm aan te geven en dat heeft er toe geleid dat er een mogelijkheid is om via een Europese staatsomroep officiële radio-uitzen­dingen te kunnen verrichten voor enkele uren per kwartaal. Om hier invulling aan te geven zoek ik mede-enthousiastelingen die thuis over een bepaald onderwerp vanuit hun eigen gevoel op band een specifiek onder­werp willen inspreken wat hen het meest interesseert. (bijv. crematie, reïncarnatie, leven na de dood etc.) Het ingesproken tekstblok hoeft niet lang te zijn, uit eigen ervaring 'spre­kend' is 10 minuten al een hele opgave.

 

Gezien de reikwijdte van de betref­fende staatsomroep zijn ingesproken teksten in het Engels, Duits, Spaans of Frans een pre, maar Nederlands is natuurlijk ook welkom.

 

Mocht U geïnteresseerd zijn dan verzoek ik U een briefje te schrijven via de Boekenwijzer (schrijf op de envelop: radio-project) en ik zal op korte termijn con­tact met U opne­men om een en ander toe te lichten.

 

 

 

                  een Boekenwijzer-abonnee.

 

 

                       I

 


______________________________________________________

 

 

1209   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1209

______________________________________________________

 

 

 

 

                G

 

 

 

LEVEN BLIJFT LEVEN

 

 

Alles wat leven heeft

 

Wat ademt en warmte geeft

 

Zal eeuwig blijven bestaan

 

Zal nooit verloren gaan

 

 

Als 't lichaam 't heeft begeven

 

Zal de geest verder leven

 

Het dode lichaam verstijft

 

Maar de levenskracht blijft

 

 

De geest is onsterfelijk

 

Het lichaam is bederfelijk

 

Gaat dát het nou begeven

 

Zal_de_geest toch verder-leven

 

 

Ééuwig duurt het leven

 

Maar sterven duurt maar even

 

Wie 't ziet als 'n overgang

 

Die is daarvoor niet bang

 

 

Jij bent 'n levenskracht

 

Energie van de hoogste macht

 

Energie die wel kan verfijnen

 

Maar nóóit kan verdwijnen!

 

 

 

 

 

VOORTLEVEN

 

 

Uw dood is echt niet uw eind

 

Hou daar rekening mee, voortaan

 

Sterven is dus niet wat het schijnt

 

Maar een overgang naar_'n_ander be­staan

 

 

Ook verantwoordelijkheid over_wat u deed

 

Houdt niet op als u dood zult gaan

 

De gevolgen van veroorzaakt leed

 

Volgen u naar dat volgend bestaan.

 

 

 

                                    Levens-gedicht  

 

                       door Giel Heij­mans

 


______________________________________________________

 

 

1210   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1210

______________________________________________________

 

 

 

 

ABON­NE­MENT :

 

- periode jaar-abonnement: januari

 

t/m december. Betaling in septem­ber/ok­tober. Stilzwijgende verlenging tenzij opgezegd vóór 30 september.

 

- prijs jaar-abonnement: 9,20 Euro.

 

Nieuwe abonnees kunnen te allen tijde abonnee worden en betalen een gedeelte van 0 9,20.

 

- nabestellingen  0 2,30 per stuk.

 

- financiële nummers Boekenwijzer:

 

   ING/postgiro  : 34 91 253

 

   Bank ABN-AMRO  : 490 301 061

 

   ASLK/Fortis (B): 0351 8754 5194

 

 t.a.v. :                  Heijmans inzake de

 

                  Boekenwijzer

 

                  Postbus 4033

 

                  5604 EA  Eindhoven (NL)

 

 

- buitenlandse abonnees (m.u.v. Belgen) adviseren wij gebruik te maken van een Eurocheque (bij bank) óf Postwissel (bij postkantoor) óf contant papieren geld op te stu­ren.

 

- wilt u abonnee worden van de Boeken­wijzer, stuur dan eerst het strookje (op de achterpagina) inge­vuld en ge­fran­keerd op. Dan nemen wij vervolgens contact met u op, waarna u dan het aangeduide abon­ne­mentsgeld kunt over­maken.

 

- abonnee bent u pas vanaf het mo­ment dat het geld overgemaakt is.

 

- kent u mensen die ook de Rulof-boeken lezen, attendeer hen dan op het bestaan van de Boekenwijzer!

 


______________________________________________________

 

 

1211   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1211

______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Wilt u helpen om er voor te

 

                  zorgen dat de mensen ánders gaan

 

                  denken  voor een betere wereld?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _ _ \/0

 

                                                       /\0

 

                                                               zelf

 

                                             fran-

 

                                             ke­ren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A A N  : DE BOEKENWIJZER

 

                              POSTBUS 4033

 

                              5604 EA  EINDHOVEN

 

                              NEDERLAND

 


______________________________________________________

 

 

1212   DE BOEKENWIJZER    nr 67    december 2004   1212

______________________________________________________

 

 

 

                                                             

 

                                           F U N D A M E N T E N

 

 

                                                       F

 

                                        R   U   B   R   I   E   K

 

 

                  gevonden in: * 57 Lezingen ;

 

                  2e dr. dl.3 nr.39 blz.21 b.m.

 

 

U behoeft niet te vragen naar bezieling, naar inspiratie. Dit hier, uw Goddelijke kern, uw afstemming op God en op alles, dát moet vooruitgaan, dat moet u enigszins stuwen en dat is nu het dorsten, dat is de honger naar levenswijs­heid. En door de levenswijsheid - aanvaard het want dit is waarheid - krijgt u meer liefde, meer gevoel. Doordat ge wijs wordt, dijt uw gevoel uit voor elkaar, voor de man, voor de vrouw.

 

 

 

 

" ---------------------------------------------- "

 

AANMEL­DING tot ABONNEE van de BOEKENWIJ­ZER:    

 

(ik zal jaarlijks Î 9,20 vooruit betalen)

 

 

Achternaam  .....................­...............  Voornaam  ................­.

 

 

*    O familie    O mijnheer    O mevrouw    O (titel) .....­.........

 

 

Straat + huisnummer   ....­............................................ ........

 

 

Postcode + woonplaats  ........  .....  - .........................­.........

 

 

Land waar u woont    ...............................................……….

 

 

Uw e-mailadres   .........................................­.....­.......……....

 

 

Uw telefoon-nummer    ..............................................…….

 

 

Vanaf welke periode wenst u boekenwijzer-edities

 

toegestuurd te krijgen ?   

 

                     *  O  vanaf begin-periode Boekenwijzer  (april 1990)

 

                        O  vanaf begin van dit jaar  (waarin we nu zijn)   

 

* = aankruisen

 

wat u wenst       O  vanaf vandaag  (eerstvol­gende Boekenwij­zer)

 

                       O  vanaf de datum : ..... - .....  - 20 ......

 

 

Eventuele opmerkingen    ...........................................­.­....

 

 

Datum waarop u deze aanmeldings-bon verstuurt .... - .... - 20 ....