INFORMATIE OVER 

 

KWARTAALBLAD 

 

DE BOEKENWIJZER

 

 

(blad over de boeken van Jozef Rulof)

 

 

 

 

 

DE BOEKENWIJZER :

 

 

 

IS EEN CORRESPONDENTIE-BLAD VOOR MENSEN DIE HET WERK VAN JOZEF RULOF (1898 - 1952) BESTUDEREN

 

 

- WORDT GEMAAKT DOOR RULOF-LEZERS VOOR RULOF-LEZERS

 

 

- VERSCHIJNT OM DE DRIE MAANDEN

 

 

- KOST 9,20 EURO PER KALENDERJAAR (ABONNEMENT: ZIE VERDEROP)

 

 

- WORDT UITGEGEVEN DOOR G. HEIJMANS en C. Hafkamp

 

 

- HEEFT ALS CORRESPONDENTIE-ADRES: 

 

 

                                      DE BOEKENWIJZER

 

                                    POSTBUS 4033

 

                                    5604 EA  EINDHOVEN

 

                                    NEDERLAND

 

 

- MET  ISSN :  0925 5168

 

 

- EMAIL-ADRES: deboekenwijzer@chello.nl 

 

 

- ENKELE WEBSITES:

 

http://de-boekenwijzer.webklik.nl  De Boekenwijzer

 

http://members.chello.nl/m.heijmans11  De Boekenwijzer

 

http://jozef-rulof.jouwpagina.nl  Jozef Rulof

 

http://zelfmoord.jouwpagina.nl  Waarschuwen tegen zelfmoord

 

http://zelfdoding-nee.expertpagina.nl  Waarschuwen tegen zelfdoding

 

http://suicide-preventie.webklik.nl  Waarschuwen tegen suïcide

http://bijnadoodervaring-videos.jouwpagina.nl  Bijna-dood ervaring video's

 

http://universeel-geloof.webklik.nl  Universeel geloof

 

http://nog-verder-denken.webklik.nl/page/nog-verder-denken  Nog Verder Denken


http://geloven-en-begrijpen.jouwpagina.nl  Universeel Christendom

 

http://www.groeigedichten.nl  Geestelijke cursus via geestelijke-groei-gedichten

 

http://www.groeigedichten.com  Cursus Spiritualiteit

 

http://groeigedichten.jouwpagina.nl  Cursus Dieper Denken en Voelen via Gedichten

 

http://god-bestaat-echt.webklik.nl/page/god-bestaat-werkelijk  GOD bestaat werkelijk 

 

http://god-bestaat.jouwpagina.nl  God, liefde en de mens BESTAAN

 

http://gedichten-reincarnatie.jouwweb.nl   Gedichten Reïncarnatie en Geloven

 

http://voltooid-leven-gedichten.jouwpagina.nl    Voltooid Leven Gedichten

 

Wij zijn actief sinds april 1990 en er zijn

 

sindsdien meer dan 80 edities verschenen.

 

 

Wat staat er zoals in iedere Boekenwijzer?:

 

 

-        minstens 3 fundamenten (bijzondere citaten)

 

-        een inleiding door de redactie over een bepaald onderwerp

 

-        een stuk of 10 nieuwe vragen van lezers

 

-        een stuk of 10 beantwoordingen van vragen (gesteld in eerdere edities)

 

-        meestal 1 initiatief (oproep)

 

-        4 gedichten over geestelijke onderwerpen

 

-        illustraties, mededelingen, colofon, bijlagen  enz. enz.

 


 

DOELSTELLING EN WERKWIJZE :

 

 

 

Doel :

 

 

Dit onafhankelijk blad, zonder winstgevende opzet, wil :

 

 

- enthousiaste lezers van het werk van Jozef Rulof met elkaar laten commu­ni­ceren over levensvraagstukken door middel van vragen van lezers en citaten uit het werk, dat ontvangen is via het medium Jozef Rulof.

 

 

- deze wijsheid in zijn zuiverheid verlevendigen, bestuderen, actualiseren en  versprei­den, om aldus een steun te zijn voor de lezers en de maatschappij.

 

 

- het bestuderen van deze wijsheid een extra dimensie geven.

 

 

- de Boekenwijzer organiseert ook jaarlijks een Boekenwijzerdag (centrale bijeenkomst).

 

 

 

Werkwijze/Afspraken :

 

 

- uw correspondentie betreffende de rubrieken wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

 

- meedoen aan de rubrieken is uitsluitend bedoeld voor abonnees van dit blad.

 

 

- anonieme post wordt door de redactie niet behandeld.

 

 

- zowel bij de vragen en antwoorden als bij de fundamenten wordt in de regel de naam van de inzender er niet boven geplaatst, behalve indien deze duidelijk het verzoek daartoe doet bij de redactie.

 

 

- voordat u voor uzelf conclusies gaat trekken uit een bepaald citaat, dient u dit citaat te lezen in de volledige context waarin dit geplaatst werd in het boek, zodat u het optimaal zult begrijpen.

 

 

- richt uw vragen niet aan de redactie maar aan de andere Boekenwijzer-abonnees. De redactie, die hoofdzakelijk een bemiddelende functie heeft, wil niet het voetstuk van 'de deskundige' of 'de hulpverlener' of 'de probleemoplosser' aangemeten krijgen.

 

 

- stuur uw brieven ten behoeve van de rubrieken op tijd naar de redactie.

 

 

- dit blad verschijnt in de regel in maart, juni, september en december.

 

 

- vergeet nooit de afzender te vermelden en frankeer uw post voldoende.

 

 

- de redactie/administratie is om organisatorische redenen telefonisch niet te bereiken.

 


 

DE RUBRIEKEN :

 

 

- indien u citaten opstuurt dient u daarbij steeds te vermelden waar u die gevonden

 

heeft.

 

- u kunt citeren uit alle boeken van Jozef Rulof die officieel uitgegeven zijn.

 

- gebruikte afkortingen :

 

dr.  = druk

 

dl.  = deel

 

hst. = hoofdstuk

 

blz. = bladzijde

 

b.   = bovenaan

 

b.m. = boven midden

 

m.   = midden

 

o.m. = onder midden

 

o.   = onderaan

 

V.   = vraag

 

V.A. = mogelijk antwoord op vraag

 

 

 

FUNDAMENTEN :

 

 

- met 'fundament' bedoelen wij: een leerzaam, kernachtig citaat uit het werk van Jozef Rulof.

 

- per editie kan in principe iedere abonnee zo'n fundament naar de redactie opsturen.

 

De redactie zoekt er dan enkele uit om af te drukken.

 

 

 

VRAAG-EN-ANTWOORD :

 

 

Het vragen :

 

- het is de bedoeling dat deze vraag:

 

enkelvoudig van aard is (liefst geen meerdere vragen in één vraag), eenvou­dig van aard is (dus zonder vaktermen en namen van schrijvers of stromin­gen), enigszins betrekking heeft op uw eigen leven en  een open karakter heeft (dus niet met een heel voorin­geno­men mening of oordeel erin verwe­ven).

 

- tracht uw vraag in één zin kern­achtig te formuleren.

 

- u kunt uw vraag inleiden door kort aan te geven hoe u tot die vraag gekomen bent of waarom u ze stelt.

 

- de gestelde vraag krijgt van de redactie een code-nummer toegekend.

 

- in de volgende editie kunnen de lezers de vraag beantwoorden middels citaten.

 

 

Het antwoorden :

 

- om de wijsheid van Jozef Rulof zuiver te houden, is het de bedoeling dat de vraag-beantwoorders uitsluitend antwoorden geven door middel van citaten uit het werk van Jozef Rulof (dus een of meerdere zinnen).

 

- stukjes onderstrepen is uiteraard wel mogelijk.

 

- noteer in uw brief de eerste en laatste zin van het bedoelde citaat uit een Rulof-boek.

 

- per editie kan een vraagbeantwoorder meerdere antwoorden op een vraag geven en ook meerdere vragen beant­woorden.

 

- het is niet de bedoeling dat u zich verplicht voelt om op alle gestelde vragen een antwoord te moeten zoeken, maar zoeken mag natuurlijk wel.

 

 

Vraag met antwoord :

 

Stel, u als lezer heeft in een Rulof-boek een prachtig citaat (maximaal 2 pagina) gevon­den, en dit citaat heeft voor u het ant­woord gege­ven op een van uw levens­vragen, dan kunt u dit laten plaatsen in de Boekenwij­zer. Stuur dan deze levensvraag (duidelijk gefor­muleerd) samen met het antwoord-gevende Rulof-citaat  op naar de Boekenwijzer-redactie.

 

 

 

INITIATIEF :

 

 

- deze rubriek geeft de abonnee de mogelijk­heid, om een initiatief kenbaar te maken aan de andere abonnees.

 

- wij bedoelen hier: initiatieven die in de lijn liggen van: 'samen de wijsheid van Jozef Rulof bestuderen'. Zei Jozef niet: "Praat veel met elkaar" en "Probeer elkaar op te trekken"?

 

- niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande initiatieven kan er aandacht gevraagd worden.

 

- voorbeelden: kennissenkring uitbreiden met Rulof-lezers, oprichten Jozef-Rulof-

 

leesgroepje/-studiegroepje, corresponderen met Rulof-lezers, bezoekjes brengen aan

 

minder valide Rulof-lezers enz.

 

 

 

LEVENS-GEDICHT DOOR GIEL HEIJMANS :

 

 

- in deze rubriek kan men spirituele gedichten lezen, die geschreven zijn door redacteur Giel Heijmans. Voor de duidelijkheid: deze gedichten zijn dus niet afkomstig ván Jozef Rulof. Giel Heijmans heeft meer dan 700 gedichtjes mogen schrijven (± 10 bundels te bestellen via deboekenwijzer@chello.nl) en de redactie kan daaruit steeds een ruime keuze doen. Het is dus niet de bedoeling dat u gedichten gaat insturen voor de Boekenwijzer.

 

 

 

REDACTIE-REACTIE :

 

 

- dit is de rubriek over de Boekenwijzer zelf. Hierin staan allerlei zaken die met dit blad te maken hebben.

 

- meestal zal deze rubriek geschreven worden door de redactie, zoals bijvoorbeeld de

 

inleiding en dit stukje over doelstelling en werkwijze. U zelf kunt echter ook reageren

 

(schriftelijk) op het redactionele werk. Voor gefundeerde, opbouwende kritiek staan wij altijd open.

 

 

^ ^ ^

 


 

ABONNEMENT :

 

- periode jaar-abonnement: januari t/m december. Betaling in september/oktober. Stilzwijgende verlenging tenzij opgezegd vóór 30 september.

 

- prijs jaar-abonnement: 9,20 Euro.

 

Nieuwe abonnees kunnen te allen tijde abonnee worden en betalen een gedeelte van 0 9,20.

 

- nabestellingen  € 2,30 per stuk.

 

- financiële nummers Boekenwijzer:

 

   ING/postgiro  : 34 91 253

 

   Bank ABN-AMRO  : 490 301 061

 

   ASLK/Fortis (B): 0351 8754 5194

 

 t.a.v. :   De Boekenwijzer

 

             Postbus 4033

 

              5604 EA  Eindhoven (NL)

 

 

- buitenlandse abonnees (m.u.v. Belgen) adviseren wij gebruik te maken van een Eurocheque (bij bank) óf Postwissel (bij postkantoor) óf contant papieren geld op te stu­ren.

 

- wilt u abonnee worden van de Boeken­wijzer, stuur dan eerst het strookje (op de achterpagina) inge­vuld en ge­fran­keerd op. Dan nemen wij vervolgens contact met u op, waarna u dan het aangeduide abon­ne­mentsgeld kunt over­maken.

 

- abonnee bent u pas vanaf het mo­ment dat het geld overgemaakt is.

 

- kent u mensen die ook de Rulof-boeken lezen, attendeer hen dan op het bestaan van de Boekenwijzer.

 


 

                                                              zelf

 

                                                              fran-

 

                                                              keren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          A A N  :   DE BOEKENWIJZER

 

                                         POSTBUS 4033

 

                                         5604 EA  EINDHOVEN

 

                                         NEDERLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   hier vouwen

 

                                                     en

 

                                                dichtplakken

 

 

 

 

AANMELDING  tot  ABONNEE  van de  BOEKENWIJZER :

 

(ik zal jaarlijks mijn abonnementsgeld vooraf betalen)

 

 

Achternaam ................................. Voornaam ............

 

 

*  O familie   O mijnheer   O mevrouw   O (titel:) ........

 

 

Straat + huisnummer ...................................... - ......

 

 

Postcode + woonplaats .........  ..... - ..........................

 

 

Land waar u woont  ……………...................................

 

 

Uw e-mail adres  ..........................………………

 

 

Uw telefoon-nummer  …….........................................

 

 

Vanaf welke periode wenst u Boekenwijzer-edities toegestuurd te krijgen ?

 

  *  O  vanaf begin-periode Boekenwijzer  (april 1990)

 

      O  vanaf begin van dit jaar  (waarin we nu zijn)

 

      O  vanaf vandaag  (eerstvolgende Boekenwijzer)

 

      O  vanaf de datum :  ......  -  ......  -  20 ......

 

* = aankruisen wat u wenst

 

 

Eventuele opmerkingen  ...........................................

 

 

Datum versturen aanmeldings-bon .… - .... - 20 ….

 

  

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

LINKPARTNERS:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Hieronder volgen de linkpartners die het helpen

 

mogelijk te maken, dat mensen deze site

 

kunnen vinden via zoekmachines zoals Google.

 

Wilt u een link met deze site

 

( http://de-boekenwijzer.webklik.nl 

 

uitwisselen, mail dan even naar 

 

  deboekenwijzer@chello.nl